مدیر کل :  آقای  احسان نمازی زاده ​
شماره تماس دفتر اداره کل: 66377202