پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

  تازه های نشر

  نمایه کتب، فصلنامه ها و گزارشات مجمع تشخیص مصلحت نظام

   

  گزارشات راهبردی و ...

   
    
    
    
  سومین شماره «ره نامه سياستگذاري» منتشر شد
  معرفی کتاب « حقوق جزای پزشکی»
  کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع منتشر کرد : بررسی شاخصهای رفاه در کشورهای ایرن، ترکیه، عربستان و پیش بینی آن در افق 1404
  انتشار سومین شمارهفصلنامه چشم انداز کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع
  گزارش راهبردی تحلیل وضعیت رقابت پذیری در ایران و کشورهای منطقه در افق چشم انداز
  انتشار گزارش راهبردی سیاست ها و راهبردهای منطقی کردن مصرف انرژی
  انتشار گزارش راهبردی  بررسی قطعنامه های شورای امنیتدر خصوص برنامه هسته ای و تحریم های یک جانبه
  انتشار گزارش راهبردی « استفاده بهینه از فناوریهای اطلاعاتی برای تحقق اهداف فرهنگی »
  انتشار گزارش راهبردی جهانی شدن اقتصاد ایران و رقبای منطقه ای در افق چشم انداز
  گزارش راهبردی مقایسه فضای کسب و کار در ایران با سایر کشورهای چشم انداز
  گزارش نشست تخصصی "تحلیل وضعیت آب و هوای جاری و تاثیر آن بر کشاورزی کشور "
  انتشار نهمین فصلنامه «حقوق»
  پنجمین شماره از فصلنامه «ره نامه سیاستگذاری» منتشر شد
  انتشار دومین شمارهفصلنامه چشم انداز کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع
  انتشار گزارش راهبردیشناسایی عوامل ناکارآمدی در صنعت حمل و نقل ریلی کشور از منظر قوانین و مقررات
  کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع منتشر کرد:بررسی برنامه توسعه استراتژیک شهر (CDS)
  چهارمین شماره فصلنامه حقوق و مصلحت انتشار یافت
  انتشار گزارش راهبردی تحلیل احکام برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  انتشار گزارش راهبردی مدیریت سواح طبیعی و حوادث غیرمترقبه
  انتشار گزارش « شاخصهای اقتصادی کشور »
  1 - 20بعدی

  فرم درخواست کتاب و نشریات

   

   
   

  فصل نامه ، ره نامه ، پژوهش نامه

   
    
    
  eghtesad e kalan2.pdf
تحويل داده شده به: سردبیر سایتeghtesad e kalan2.pdf
تحويل داده شده به: سردبیر سایتeghtesad e kalan2
  siaate kalan No.1.pdfsiaate kalan No.1
  آمار و نقش آن در سیاستگذاری و تصمیم گیری از منظر آینده.pdf
تحويل داده شده به: سردبیر سایتآمار و نقش آن در سیاستگذاری و تصمیم گیری از منظر آینده.pdf
تحويل داده شده به: سردبیر سایتآمار و نقش آن در سیاستگذاری و تصمیم گیری از منظر آینده
  اولین شماره فصلنامه پویش.PDFاولین شماره فصلنامه پویش
  چکيده مقالات فصلنامه حقوق و مصلحت شماره4.rarچکيده مقالات فصلنامه حقوق و مصلحت شماره4
  1 - 5بعدی   

   

  فرم درخواست کتاب و نشریات