پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  تشخیص مصلحت در موارد مغایرت مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان
   
   
    مصوبات سال 1367  
   
  1- تفسير مواد 9 و 12 قانون‌ اراضي شهري مصوب‌ 5/11/1366 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي(تاریخ تصویب 16/1/1367)
  2 قانون‌ وظائف‌ و اختيارات‌ وزير داگستري در موارديكه‌ اختيارات‌ و وظائف‌ مالي‌ و اداري‌ و استخدام‌ غير قضايي‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ به‌ وي‌ تفويض‌ مي‌گردد.(تاریخ تصویب 3/3/1367)
  3- طرح‌ عدم‌ لزوم‌ اجراي‌ مفاد مادة‌ 145 آيين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در آغاز دورة‌ سوم‌ مجلس. (تاریخ تصویب 28/4/1367)
  4- طرح‌ الزام‌ دولت‌ به‌ تقديم‌ لايحه‌ توسط‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در خصوص‌ برنامة‌ زمان‌بندي‌ ممنوعيت‌ تدريجي‌ كشت‌ توتون‌، توليد و توزيع‌ انواع‌ سيگار و طرح‌ انحلال‌ شوراي‌ عالي‌ پزشكي‌ اعزام‌ بيماران‌ به‌ خارج‌ از كشور . (تاریخ تصویب 25/5/1367) 
  5- اصلاح‌ قانون‌ "واگذاري‌ زمينهاي‌ باير و داير كه‌ بعداز انقلاب‌ به‌ صورت‌ كشت‌ موقت‌ در اختيار كشاورزان‌ قرار گرفته‌ است‌" . (تاریخ تصویب 15/6/1367)
  6- بند «د» ماده‌ 3 قانون‌ تأسيس‌ مدارس‌ غيرانتفاعي . (تاریخ تصویب 19/7/1367)
  7- قانون‌ تشديد مجازات‌ مرتكبين‌ ارتشاء و اختلاس‌ و كلاهبرداري .(تاریخ تصویب 15/9/1367)
  8- لزوم‌ بررسي‌ ماهوي‌ لايحه‌ كار در مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام .(تاریخ تصویب 29/9/1367)  
   
   
  مصوبات سال 1369
   
  9-قانون‌ كار . (تاریخ تصویب 29/8/1369)
  10- بررسي‌ اختلاف‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ و مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در مورد لايحه‌ متمم‌ بودجه‌ سال‌ 1369 كل‌ كشور.(تاریخ تصویب 27/9/1369)
  11- حق‌ كسب‌ يا پيشه‌ يا تجارت. (تاریخ تصویب 25/10/1369)
  12- نحوة‌ رسيدگي‌ به‌ مسائل‌ قضايي‌ مربوط‌ به‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي . (تاریخ تصویب 9/11/1369)
  13- آيين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ واگذاري‌ زمينهاي‌ داير و باير كه‌ بعداز انقلاب‌ به‌ صورت‌ كشت‌ موقت‌ در اختيار كشاورزان‌ قرار گرفته‌ است . (تاریخ تصویب 7/12/1369) 
   
   
  مصوبات سال 1370  
   
   14- تبصره‌ ماده‌ي‌ 6 مصوبه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در خصوص‌ "صدور اسناد مالكيت‌ املاكي‌ كه‌ اسناد ثبتي‌ آنها در اثر جنگ‌ يا حوادث‌ غيرمترقبه‌اي‌ مانند زلزله‌، سيل‌ و آتش‌ سوزي‌ از بين‌ رفته‌اند" . (تاریخ تصویب 17/2/1370) 
   15- انتخاب‌ وكيل‌ توسط‌ اصحاب‌ دعوي.(تاریخ تصویب 11/7/1370) 
   16- نحوه‌ اجراي‌ اصل‌ 175 قانون‌ اساسي‌ در بخش‌ نظارت.(تاریخ تصویب 11/7/1370) 
   17-قانون‌ مجازات‌ اسلامي.(تاریخ تصویب 7/9/1370) 
   18- مصوبه‌ مجمع‌ در خصوص‌ تثبيت‌ تعداد كانديداها در انتخابات .(تاریخ تصویب 3/11/1370) 
   
    
  مصوبات سال 1371  
   
   
  19- نحوه‌ كاهش‌ و حذف‌ تدريجي‌ استعمال‌ دخانيات. (تاریخ تصویب 25/4/1371)   
   
   

  23- قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب 28/8/71 مجمع تشخيص مصلحت نظام .(تاریخ تصویب 3/6/1373)
  24- " قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 34 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌" مصوب‌ 14/3/54 و الحاق‌ چند تبصره‌ به‌ آن. (تاریخ تصویب 7/7/1373)
  25- قانون‌ "تمديد ممنوعيت‌ مقرر در قانون‌ ضرورت‌ عدم‌ تخليه‌ خوابگاههاي‌ دانشجويي‌ مصوب‌ 16/7/1368". (تاریخ تصویب 03/09/1373) 
   
   
  مصوبات سال 1374  
   
   
  26-طرح‌ اصلاح‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ (مورد موافقت‌ اعضا قرار نگرفت‌ و رد شد). (تاریخ تصویب 2/6/1374) 
   
  مصوبات سال 1375  
   
  27- قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ چگونگي‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ ـ صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران . (تاریخ تصویب 22/8/1375)
  28- قانون الحاق يك تبصره و اصلاح قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود. مصوب 4/9/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام (تاریخ تصویب 27/10/1375) 
   
   
  مصوبات سال 1376  
   
  29- طرح‌ الحاق‌ يك‌ ماده‌ به‌ باب‌ محاربه‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب‌ 6/3/75 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي .(تاریخ تصویب 30/2/1376)
  30- طرح‌ ممنوعيت‌ استعمال‌ دخانيات‌ در مجامع‌ عمومي‌ مصوب‌ 16/2/1375 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي . (تاریخ تصویب 24/3/1376)
  31- قانون‌الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 2 قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ صدورچك‌ مصوب‌ 12/2/1375 مجلس‌ شوراي‌اسلامي . (تاریخ تصویب 10/3/1376)
  32- اصلاح‌ تاريخ‌ تصويب‌ قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ صدور چك .(تاریخ تصویب 17/4/1376)
  33- لايحه‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ به‌ كنوانسيون‌ قراردادحمل‌ونقل‌ بين‌المللي‌ كالا از طريق‌ جاده‌ و پروتكل‌ اصلاحي‌ آن‌. (تاریخ تصویب 18/5/1376)
  34- "طرح‌ تخصيص‌ مازاد درآمد سال‌ 75 بودجه‌ كل‌ كشور به‌ شركت‌ ملي‌ گاز ايران‌ و وزارت‌ جهاد سازندگي‌".(تاریخ تصویب 19/7/1376)
  35-لايحه‌ اصلاح‌ قانون‌ بيمه‌ آزاد كادر ثابت‌ ارتش‌ و ژاندارمري‌.(تاریخ تصویب 19/7/1376)
  36- "طرح‌ تحويل‌ خودرو به‌ جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و جنگ‌ تحميلي‌".(تاریخ تصویب 19/7/1376)
  37 - "اصلاح‌ ماده‌ 82 قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و الحاق‌ سه‌ تبصره‌ به‌ آن‌". (تاریخ تصویب 24/8/1376)  
   
   
  مصوبات سال 1377 

  38- لايحه‌ معادن‌. (تاریخ تصویب 23/3/1377)
  39- قانون استفساريه تبصرة الحاقي به ماده2 قانون‌اصلاح‌موادي از قانون صدورچك مصوب10/3/76 مجمع تشخيص‌مصلحت نظام‌.(تاریخ تصویب 21/9/1377)
   
  مصوبات سال 1378  

  40 -لايحه‌ اصلاح‌ قانون‌ چگونگي‌ ادارة‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ ـ صنعتي‌.(تاریخ تصویب 26/4/1378)
  41- طرح‌ لزوم‌ رسيدگي‌ دقيق‌ به‌ شكايات‌ داوطلبين‌ رد صلاحيت‌ شده‌ در انتخابات‌ مختلف.(تاریخ تصویب 22/8/1378) 
   
  42-قانون‌ موافقتنامه‌ معاضدت‌ قضايي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ فدراسيون‌ روسيه‌.(تاریخ تصویب 20/9/1378)
  43- قانون‌ موافقتنامه‌ معاضدت‌ قضايي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و جمهوري‌ آذربايجان‌.( تاریخ تصویب 20/9/1378)
    
   
  مصوبات سال 1379  
    44- بررسي‌ آيين‌ نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ايران . (تاریخ تصویب 20/1/1379)
  45 -بررسي‌ بودجه‌ سال‌ 1380 كل‌ كشور .(تاریخ تصویب 23/11/1379)  
   
   
  مصوبات سال 1380  
   
   
  46- تجديد نظر درمصوبه‌ مجمع‌، موضوع‌ مادة‌ 198 آيين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي . (تاریخ تصویب20/5/1380)
  47- اصلاح قانون تأمين‌ اجتماعي(تاریخ تصویب ‌14/7/1380)
  48- لايحه اساسنامه بانك‌ تجارت‌ و توسعه‌ سازمان‌ همكاري‌ اقتصادي‌ "اكو" . (تاریخ تصویب 12/8/1380)
  49- اصلاح ماده (52) قانون انتخابات ارجاعي از مجلس .(تاریخ تصویب 6/9/1380)
  50- بررسي لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري بين ايران و اسلوني (ارجاع به دولت)(تاریخ تصویب 10/9/1380)
  51- بررسي لايحه بودجه سال 1381 كل كشور.(تاریخ تصویب 25/12/1380)
   
   
  مصوبات سال 1381  
    
   
  52 - لايحه موافقتنامه كشتيراني دريائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه (اختلافي).(تاریخ تصویب 18/3/1381)
  53- لايحه موافقتنامه كشتيراني دريائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني .(تاریخ تصویب 18/3/1381)
  54- لايحه موافقتنامه كشتيراني دريائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش . (تاریخ تصویب 18/3/1381)
  55- اصلاح تبصره ذيل ماده 1041 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370 مجلس. (تاریخ تصویب 1/4/1381)
  56- تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي. (تاریخ تصویب 4/3/1381) 
  57- لايحه موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه‌هاي حقوقي, بازرگاني, كيفري, احوال شخصيه, استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصيفه تركه‌ها بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه. (تاریخ تصویب 15/4/1381) 
  58- طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني مصوب 3/7/1379 مجلس . (تاریخ تصویب 29/4/1381)
  59- لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين مصوب 18/2/1380 مجلس .(تاریخ تصویب 12/5/1381)
  60- طرح اختصاص درصدي از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به فدراسيون‌هاي ورزشي مصوب 19/12/1380 مجلس .(تاریخ تصویب 26/5/1381)
  61- لايحه الحاق ايران به پروتكل بين‌المللي راه‌آهن .(تاریخ تصویب 14/10/1381)
  62- لايحه معافيت دستگاهها از پرداخت هزينه دادرسي . (تاریخ تصویب 14/10/1381)
  63-  لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين ج.ا.ا. ايران و ازبكستان .(تاریخ تصویب 28/10/1381)
  64- بودجه سال 1382 كل كشور. (تاریخ تصویب 24/12/1381) 
   
  مصوبات سال 1382  
    
  66- الحاق يك تبصره به قانون واگذاري بيمارستان دكتر شهيد بهشتي قم .(تاریخ تصویب 3/3/1382)
  65- لايحة موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي و مشورتي آسيايي - آفريقايي براي ايجاد مركز منطقه‌اي داوري در تهران.(تاریخ تصویب 20/2/1382)
  67- طرح اصلاح ماده 128 قانون آيين‌نامه دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/78 مجلس. (تاریخ تصویب 17/3/1382) 
   68- طرح اصلاح ماده 1169 قانون مدني (حضانت طفل) .(تاریخ تصویب8/9/1382) 
   69- لايحه الحاق يك تبصره به ماده 297 قانون مدني (ديه اقليتهاي ديني)(تاریخ تصویب 6/10/1382) 
  70- لايحة الحاق شش تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1382 كل كشور.(تاریخ تصویب 26/12/1382)  
   
   
   مصوبات سال 1383 
   
   
  71- طرح الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور.(تاریخ تصویب16/3/1383)
  72- لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران.(تاریخ تصویب 30/3/1383)
  73- طرح اصلاح موادي از قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 1363 .(تاریخ تصویب  13/4/1383)
  74- طرح سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران (مصوبه مورخ 16/8/1383 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام ).
  (تاریخ تصویب  21/8/1383)
  75-طرح برگزاري مناقصات (مصوبه مورخ 3/11/1383 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام )  
   
  مصوبات سال 1384 
   
  76- لايحه الحاق يك تبصره به ماده 1 قانون اصلاح ماده 60 و جدول شماره 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور.(تاریخ تصویب 17/2/1384)
  77- لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات .(تاریخ تصویب 7/8/1384)
  78- لايحه استفاده از منابع مالي خارجي .(تاریخ تصویب 21/8/1384)
  79- لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير.(تاریخ تصویب 21/8/1384)
  80- لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران .(تاریخ تصویب 5/9/1384)
  81- لایحه موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری،احوال شخصیه و جزایی بین دولت ج.ا.ا.و دولت کویت .(تاریخ تصویب 29/11/1384)
  82- لایحه استفساریه ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. .(تاریخ تصویب 29/11/1384)
  83- طرح جرایم سیاسی.(تاریخ تصویب 29/11/1384)
   
   مصوبات سال 1385 
   
  84- ممنوعیت قلع ساختمان های آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش (تاریخ تصویب 04/06/1385)
  85- حدود صلاحيت و اختيارات شعب ديوان عدالت اداري (تاريخ تصويب 25/09/1386)
  86- لايحه موافقتنامه معاضدت وروابط قضايي درموضوعات مدني وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري قزاقستان(تاريخ تصويب 25/09/1386)
  87- دريافت اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك توسط زوجه از ماترك زوج (تاریخ تصویب 23/10/1385)
  88- طرح استفساريه تبصره 6 ماده 9 قانون مطبوعات درباره تغيير دوره انتشار و گستره انتشار (تاریخ تصویب 23/10/1385)
  89- طرح استفساريه موارد (12) و (13) قانون اختلافات تأميني و تربيتي، شمول قانون مذكور و جرائم مطبوعاتي (تاریخ تصویب 23/10/1385)
  90- آيا قانون اقدامات تأمين شامل حال مطبوعات مي‌شود و مي‌توان با استناد به مواد 12 و 13 آن قانون نسبت به تعطيلي مطبوعات اقدام كرد؟(تاریخ تصویب23/10/1385) 
     
   
  مصوبات سال 1386 
   
  91- لايحه معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اكراين(تاريخ تصويب 12/03/1386)
  92- لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين‌دولت‌جمهوري‌اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان(تاريخ تصويب 12/03/1386)
  93- لايحه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اكراين(تاريخ تصويب 12/03/1386)
  94- لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني بين دولت ايران و دولت قرقيزستان(تاريخ تصويب 12/03/1386)
  95- طرح اصلاحیه ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (تاريخ تصويب10/04/1386) 
   
   
  مصوبات سال 1387

   

  98- لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی(04/02/1387)

  99- طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم ریاست جمهوری (29/02/1387)

  100- طرح تعیین وضعیت ، ادغام و اصلاح شوراهای عالی (13/07/1387)

  101- لایحه اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام می نمایند مصوب 1373و اصلاحات بعدی(17/04/1387)

  102- لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلای ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی(18/04/1387)

  103- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (23/07/1387) 

  104- طرح اصلاح بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دویست و پنجاه میلیون

  105- لایحه الحالق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو  زیتون (18/08/1387)

  106- ​لایحه موافقتنامه معاضدات حقوقی در امور مدنی و کیفری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس (18/08/1387)

  107- لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری  تونس(18/08/1387) 

  108- طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی (28/08/1387)

  109- لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان (23/09/1387)

  110- طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی  ایران (08/10/1387)  

  111- طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت تامین اعتبار کمک به معیشت اقشار نیازمند و کم درآمد (08/10/1387)
  112- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم  بین المللی (16/10/1387)

  113- طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی (16/11/1387)

   

  مصوبات سال 1388

  114 -  لایحه الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (28/02/1388) 

  115- طرح الحاق یک ماده و پنج تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 (27/03/1388)  

  116- طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب (27/04/1388)

  117- طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373(26/04/1388)

  118- طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (04/06/1388)

  119- لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (08/06/1388)

  120- طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی (17/10/1388)

  121- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن (24/09/1388)

  122- لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد – تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372(18/02/1388)  

  123- لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری  هند(18/12/1388) 

  124- طرح استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی  برای حمل و نقل ریلی  و عمومی شهرها (18/12/1388)

   

  مصوبات سال 1389

  125- لایحه موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان (22/02/1389)

  126-  لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر(1389/02/22)

  127- لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی و دولت قطر(22/02/1389)

  128- لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ 15/10/1389(27/10/1389)

  129- لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان (10/12/1389)

  130- لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند(25/02/1390)