پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  ​​​​
   
  سیاستهای کلی  پیشنهادی  
   
   يكي از مهمترين وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. طبق  اصل 110 قانون اساسي" تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران "  پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از وظايف رهبري شمرده شده است.
  از سال 1377 تا اسفند 1384جمعاً 28 مورد سياست كلي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب وتقديم مقام معظم رهبري گرديده كه از اين ميان تعداد 14 سياست كلي از سوي معظم له  ابلاغ و 14 مصوبه نيز جهت تصويب نهايي و ابلاغ تقديم گرديده است. جدول مصوبات بدین شرح مي‌باشد. 
   
  فهرست سیاست های کلی پیشنهادی مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهاي كلي نظام
   
  از بدو تأسيس تا كنون به تفکیک هر سال
   
  مصوبات سال 1372
   
   
  7- سياستهاي‌ كلي نظام‌ در بخش‌ منابع‌ طبيعي.  (ابلاغی 03/11/1379- مصوب 02/03/1378)
  8- سياستهاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ منابع‌ آب. (ابلاغی 03/11/1379- مصوب 09/05/1378)
  9- سياستهاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ معدن. (ابلاغی 03/11/1379- مصوب 17/07/1378)
  10- سياستهاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ اقوام‌ و مذاهب.(مصوب 02/11/1378)
   
   
   مصوبات سال 1379
  11- سياستهاي‌ كلي نظام در بخش‌ حمل‌ و نقل. (ابلاغی 03/11/1379- مصوب03/02/1379)
  12- سياستهاي‌ كلي نظام در بخش‌ امنيت‌ قضايي.  (ابلاغی28/07/1381-مصوب 28/08/1379)
  13- سياستهاي‌ كلي نظام در بخش‌ مشاركت‌ اجتماعي.(مصوب 08/11/1379) 
   
  مصوبات سال 1380
   
  14- سياستهاي كلي نظام در بخش امنيت ملي در پنج حوزه (داخلي، خارجي، دفاعي، فرهنگي و اقتصادي).
   (مصوب 08/10/1380)
   
  مصوبات سال 1381
  15- سياستهاي كلي نظام در بخش شهرسازي.(مصوب 27/07/1381)(ابلاغی 29/11/1389)

  16- سياستهاي كلي نظام در بخش مسكن.(مصوب 02/09/1381)(ابلاغی 29/11/1389)
   
   مصوبات سال 1382
  17- سياستهاي كلي نظام در بخش ارتباطات مخابراتي و پستي.(مصوب 06/02/1382)
  18- چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي.  (ابلاغی 13/08/1382- مصوب26/07/1382)
  19- سياستهاي كلي نظام در مورد برنامه چهارم توسعه. (ابلاغی 11/09/1382-مصوب 10/08/1382)
  20- سياستهاي كلي نظام در خصوص تشويق سرمايه گذاري.(مصوب 08/09/1382) (ابلاغی 29/11/1389)
   
   
   مصوبات سال 1383
  21- سياستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري.(مصوب 22/01/1383)
  22- سياستهاي كلي نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. (ابلاغی 01/03/1384- مصوب 21/09/1383)
  23- سياستهاي كلي نظام در بخش مالي.(مصوب 12/02/1383)
  24- سياستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي. (مصوب 15/12/1383)
   
   مصوبات سال 1384
   25- سياستهاي كلي نظام براي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه.(ابلاغی 25/06/1384- مصوب 03/02/1384)
   26- سياست‌هاي كلي نظام در بخش كشاورزي.(مصوب 11/04/1384- ابلاغی 29/09/1391)
   27- سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت.(مصوب 22/05/1384- ابلاغی 29/09/1391)
   28- سياست‌هاي كلي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي .(مصوب 15/11/1384)
   29- سياست‌هاي كلي نظام برای حفظ شان و استقلال قضات(مصوب 27/12/1384).
   
   مصوبات سال 1385
  30- سياست‌هاي كلي نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران(مصوب 16/02/1385)(ابلاغی - 29/11/1389).
  31-سیاست های کلی بند « ج» اصل چهل و چهار قانون اساسي (ابلاغی- مصوب 12/04/1385)
  32- سیاست های کلی نظام درخصوص مبارزه با مواد مخدر (ابلاغی 05/09/1385- مصوب12/07/1385)
    
   مصوبات سال 1386
  33- سياست‌هاي كلي مديريت و نظام اداري (ابلاغی 14/01/1389-مصوب 15/02/1386)
  34- سياست‌هاي كلي پدافندغيرعامل كشور (31/06/1386)(ابلاغی 29/11/1389)
  مصوبات سال 1389
  38-سیاست های کلی نظام اداری (ابلاغی و مصوب 14/01/1389)
  39- سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف (ابلاغی - مصوب14/04/1389)  
   
   
  مصوبات سال 1390
   
   
   
   مصوبات سال 1391
   
  مصوبات سال 1394

  مصوبات سال1395