پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  سایر موارد


   مصوبات سال 1366

  1-  آيين‌نامه‌ داخلي‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌.(تاريخ تصويب 04/12/1366) 

  مصوبات سال 1367

  2- واگذاري‌ اختيار در امر تعزيرات‌ حكومتي‌ به‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌.

  (تاريخ تصويب 20/06/1367)

  3- تعيين‌ محورهاي‌ چهارگانه‌ براي‌ تحقيقات‌ سازمان‌ بازرسي‌ در امر تعزيرات‌ حكومتي‌.

  (تاريخ تصويب 22/06/1367)

  4- نظارت‌ بر فعاليتهاي‌ مجريان‌ طرح‌ تعزيرات‌ حكومتي‌.(تاريخ تصويب 29/06/1367)

  مصوبات سال8 136

  5-آيين‌نامه‌ داخلي‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌.(اصلاحی)

  (تاريخ تصويب 02/08/1368) 

   مصوبات سال 1384

  6-مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي.(تاريخ تصويب 21/03/1384)