معرفی شورای عالی پژوهشی
 ​
در راستاي ارتباط هر چه بيشتر دبيرخانه مجمع با نخبگان و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهي و با هدف ساماندهی فعالیتهای پژوهشي دبيرخانه، شوراي عالی پژوهشي در سال 1387 فعالیت خود را آغاز نمود. اين شورا وظيفه هماهنگي فعاليتهاي پژوهشي كميسيون های دبیرخانه و هدایت آنها به سمت اهداف و مأموریتهای دبیرخانه مجمع، نظارت بر طرحهای پژوهشی با هدف ارتقاي سطح كيفي آنها، و نیز فراهم ساختن زمینه انتشار نتایج طرحهای پژوهشی در قالب کتاب، مقالات و گزارشهای راهبردی را بر عهده دارد. ریاست شورای عالی با دبیر محترم مجمع است.
 
 

طرح های پژوهشی

 

 

  •  چکیده طرح ها
  • گزارش مدیریتی طرحها
  • گزارش نهایی طرحها